Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 η σύσκεψη του Σ.Τ.Ο με θέμα: « Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2018»

Με θέμα « Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2018» θα συνεδριάσει την Παρασκευή 20 Απριλίου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής: 

ΣΧΕΤ. 1. Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» Δασικές Πυρκαγιές.

2. Ν.3013/01.05.2002 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄) «Περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».

3. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Αρ.πρωτ.2132/17.03.2017 έγγραφο του «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (αναρτημένη στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr).

Σας καλούμε σε σύσκεψη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζηρού την 20/04/2018 ημέρα Παρασκευή- και ώρα 11:00΄ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορά το παραπάνω θέμα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Ιωάννου Δήμητρα

Γεωπόνος

Δημοσιεύτηκε σε: