Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια: «Ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής», έτους 2018 για το Δήμο Ζηρού και τους φορείς του

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Φιλιππιάδα 12/6/2018

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.: 6649

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟY

          Δ/νση Διοκ.& Οικον. Υπηρεσιών

          Τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών

          Γραφείο Προμηθειών                                                       

 

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Γ.Γεννηματά

Τ.Κ.: 48200 Φιλιππιάδα

Πληροφορίες : Αθανασίου Ουρανία

Τηλ. 2683 360623-60600

Fax. : 26830 24667

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προμήθειας «Ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής»,

έτους 2018 για το Δήμο Ζηρού και τους φορείς του.

 

Ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής για το έτος 2018. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 του Ν4412/2016 λόγω άγονου αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την προμήθεια των ειδών της ομάδας 2Γ «Ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής για το έτος 2018».

Η δαπάνη που αφορά στην παρούσα πρόσκληση έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 5.419,05€. με το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6481.007, του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου του Δήμου οικ. έτους 2018 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΟΡΓΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ).

Η ανωτέρω προμήθεια αποτελεί τμήμα της γενικότερης προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Ζηρού και τους φορείς του , έτους 2018» και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της αρχικής μελέτης και της με αριθμ. πρωτ.: 1831/13.02.2018 (ΑΔΑ 6297ΩΡ0-Ι4Σ) διακήρυξης του Δήμου Ζηρού αποκλειστικά και μόνο σε ότι αφορά την ομάδα 2Γ «Ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστικής».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της προαναφερόμενης διακήρυξης από σήμερα έως την  18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  στο Δημοτικό Κατάστημα Ζηρού (Γραφείο προμηθειών 2ος όροφος γραφείο 4) καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος

 

Νικόλαος Καλαντζής