Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον Οικισμό Θεσπρωτικού της Τ.Κ Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού».

Πρακτικό απόφασης Οικονομικής Επιτροπής