Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ζηρού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ