Διακήρυξη δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Μελιανών

Διακήρυξη

Περίληψη