Διακήρυξη έργου με τίτλο: “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζηρού”

Μελέτη

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα Β

ΤΕΥΔ

Προϋπολoγισμός έργου

Προϋπολογισμός μελέτης

Τεχνική περιγραφή

Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών

Προμέτρηση εργασιών