Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για το έτος 2019

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη