Διακήρυξη έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού 69.998,00 (με Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ