Διακήρυξη διαγωνισμού έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ζηρού» προϋπολογισμού 69.998,00 ευρώ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ