Διακήρυξη διαγωνισμού έργου με τίτλο: Βελτίωση οδών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ζηρού

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ1

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)