Ανακοίνωση -πρόσκληση για όσους έχουν αποσυνδεθεί έως 30.06.2018 από τη ΔΕΗ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών να καταθέσουν αίτηση επανασύνδεσης στον Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 13/9/2018

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 10567

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας (αρ.πρωτ. 5372/9.5.2018), σας ενημερώνουμε ότι με την έκδοση του ΦΕΚ 2752/10-7-2018 τροποποιήθηκε η ΥΠΕΝ /ΥΠΡΓ /7408 /1228/ 8.2.2018 υπουργική απόφαση ως ακολούθως: η περίπτωση Α του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Α.Να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/06/2018»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/22.12.2017) και την κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ474/Β/14.02.20180) «καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν 4508/2017, έχει συσταθεί επιτροπή αρμόδια για την εξέταση των υποβληθέντων αιτήσεων πολιτών με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, την αξιολόγηση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων, την έγκριση ένταξης των δικαιούχων στην χορήγηση του ειδικού βοηθήματος σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 (ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018) και την ενημέρωση του Προμηθευτή ενέργειας για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για εκτέλεση.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν αποσυνδεθεί έως 30.06.2018 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για την κύρια κατοικία τους και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΥΠΕΝ / ΥΠΡΓ / 7408 / 1228 (ΦΕΚ 474 / Β / 14.02.20180 ) να καταθέσουν στον Δήμο Ζηρού (2ο όροφο στο γραφείο 9 ) αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος.

  2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

  3. Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

  4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

  7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού Νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση νοικοκυριού

  8. Κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την τεκμηρίωση μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου κατά το έτος 2017.

  9. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  10. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: