ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ EΡΓΟΥ ” Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού”

Διακήρυξη

Προϋπολογισμός μελέτης

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Προμέτρηση εργασιών

Τιμολόγιο

Τεχνική περιγραφή

Δήλωση ΤΕΥΔ