Διακήρυξη έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Δρυοφύτου»

01. Τεχνική Περιγραφή

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. Προυπολογισμος

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)