Τεύχη δημοπράτησης έργου: “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση κεντρικής πλατείας Τ. Κ. Νέας Κερασούντας”

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ1

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΣΥ

6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)