Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ-ΦΥΛΛΟ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟ