ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Δημιουργία ενός (1) νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας που θα λειτουργήσει εντός του 2ου Βρεφονηπιακού Τμήματος Θεσπρωτικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο μελέτης