Διακήρυξη επαναληπτικής ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ: Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου με σύστημα GPS και σύστημα ελέγχου -μέτρησης και πλήρωσης καυσίμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΟΦΟΡΟY

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1

Περίληψη