Διακήρυξη για εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης εµβαδού 8.000,00 τ.µ. στη θέση «∆εµένο», της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης