Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 17/09 /2019

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 11466

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 13 / 2019

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ζηρού .

 2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ζηρού ».

 3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Τ.Κ Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού και Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων ».

 4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου « Βελτίωση οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόϊδας – Μαυρής από τον Οικισμό Τύρια έως Ρωμιά».

 5. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζηρού και τω ν Νομικών του Προσώπων για το Οικ. έτος 2020».

 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στη θέση «Ομορφάδα» της Τ.Κ Αγίου Γεωργίου .

 7. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Κατασκευή φρεατίου και σωληνωτού στο μυλαύλακα Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς».

 8. Σύνταξη 5ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου .

 9. Έγκριση της αριθ. 25/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) που αφορά 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.

 10. Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) από το Δήμο Ζηρού.

 11. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου Δήμου Ζηρού .

 12. Παροχή εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για παράσταση στο ΣΤΕ.

 13. Παροχή εξουσιοδότησης στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για παράσταση σε δίκη.

 14. Άσκηση εφέσεως κατά δικαστικής απόφασης .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: