Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 09/10 /2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 12612
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 14 / 2019

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄ όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 15 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέλεγχος Ισολογισμού – Απολογισμού του Δήμου Ζηρού Οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικού Ι «αποσφράγιση – αξιολόγησης προσφορών των φακέλων των συμμετεχόντων (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά ) » στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση , εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού».
3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου Δ.Ε Φιλιππιάδας».
4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό στάδιο Δ.Ε Θεσπρωτικού».
5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης με ακρωνύμιο «GREAT SUN» του Διασυνοριακού χρηματοδοτικού προγράμματος INTERREG IPA “GREECE – ALABANIA 20140-2020”».
6. Έγκριση της αριθ. 65/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ
« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» που αφορά 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.
7. Επιστροφή χρημάτων σε οφειλέτες του Δήμου Ζηρού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .
8. Διαγραφή – διόρθωση οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού .
9. Καθορισμός όρων δημοπράτησης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για δημιουργία σταυλικών εγκαταστάσεων (Α.Δ.Σ 194/2019 ).
10. Σύνταξη 6ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου .
11. Ανάθεση έργου « Αποκατάσταση κατάπτωσης εντός Οικισμού της Κοινότητας Γοργομύλου» λόγω έκτακτης ανάγκης , με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016 .
12. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων σχαρών υδροσυλλογής στην Τ.Κ Ριζοβουνίου ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής