Πρόσκληση σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 17 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 13183
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19 : 00΄ σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :
Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ζηρού και έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 17 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 13184
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ :
1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
3. Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20 : 00΄ σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2019.
2. Αποδοχή ποσού 8.840,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 07ης Ιουλίου 2019.
3. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Ζηρού στην Τράπεζα της Ελλάδος, έγκριση πρόσβασης στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος και ορισμός υπεύθυνων για την κίνηση του λογαριασμού και την χρήση της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής.
4. Έγκριση της αριθ. 19/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού ( Κ. Ε. ΔΗ. ΖΗ. ) για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου οικονομικού έτους 2018 και την ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή για την διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου.
5. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της « ΔΗ.ΖΗ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. » και ορισμός νέου μέλους.
6. Εκλογή δύο μελών από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν αυτή επιλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο του Δήμου Ζηρού.
7. Εκλογή τεσσάρων εκπροσώπων του Δήμου Ζηρού για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου ( Π. Ε. Δ. ), για τη δημοτική περίοδο 2019 – 2023.
8. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών αντιπροσώπων του Δήμου Ζηρού, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου ( ΦΟΔΣΑ ).
9. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων που δικαιούνται αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός του ποσού της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4483/2017.
10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
11. Ορισμός μελών για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ζηρού.
12. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο : Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού.

13. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο : Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού.
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ζηρού στο « Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες ».
15. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή καταλληλότητας σχολικών κτιρίων.
16. Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
17. Ορισμός τριών μελών, από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη συμμετοχή τους στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΔΗ. ΖΗ. Α. Ε. Ο. Τ. Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 31 της συστατικής της πράξης.
18. Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.
19. Έγκριση  υποβολής  συμπληρωματικών – πρόσθετων στοιχείων  σε συνέχεια της αριθ.  39100/27-7-2018 απόφαση ένταξης της πράξης του έργου  με τίτλο : « Υποδομές  ύδρευσης  για  την  εξασφάλιση  επαρκούς  ποσότητας  και  ποιότητας  ύδατος  για  ανθρώπινη  κατανάλωση στο Δήμο Ζηρού » στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι »  για χρηματοδότηση του υποέργου  με τίτλο : « Κατασκευή αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Παπαδατών ».
20. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 33/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Έγκριση υποβολής αιτήματος στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι », στον άξονα προτεραιότητας : « Ανέγερση ή και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων », με τίτλο : « Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων », στην Ομάδα Α 2, για ένταξη της πράξης με τίτλο : « Βελτίωση – ανακαίνιση κτιρίου δωρεάς Αθανασίου Καλδάνη », σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τροποποιήσεις της αρχικής πρόσκλησης V του προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ».
21. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
22. Καθορισμός εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2019.
23. Έγκριση σύνταξης και καθορισμός τρόπου σύνταξης της μελέτης με τίτλο : « Μελέτη ανάπλασης Μεσοχώρι και κατασκευής ανοιχτού Θεάτρου στο Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού ».
24. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : « Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Ενότητα Φιλιππιάδας ( Πλατεία Μάστακα ) ».
25. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ( υπερβατικού ) του έργου με τίτλο : « Παρεμβάσεις για την βελτίωση κεντρικής πλατείας στην Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασούντας ».
26. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο : « Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση ‘’ Μπουσούλιζα ‘’ της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού ».
27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση – Βελτίωση τμημάτων οδικού δημοτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας ( Τ. Κ. Γυμνοτόπου και Τ. Κ. Δρυοφύτου ) ».

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης