Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 21/10 /2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 15 / 2019

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄ όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 25 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,30 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έλεγχος – Υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού 2ου τριμήνου 2019.
2. Έλεγχος – Υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού 3ου τριμήνου 2019.
3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Ζηρού και τους φορείς του έτους 2020 -2012».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων για το Οικ. έτος 2020».
5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Δήμου Ζηρού.
6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο « Μελέτη ανάπλασης Μεσοχώρι και κατασκευής ανοικτού θεάτρου στο Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού».
7. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Διευθέτηση Ομβρίων υδάτων στην Τ.Κ Νέας Κερασούντας ».
8. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Διευθέτηση Ομβρίων υδάτων στον Οικισμό Τ.Κ Πέτρας ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: