Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ και των ΝΠΔΔ .

Γραφείο Προμηθειών
Διεύθυνση: Πλ. Γεννηματά
48200 Φιλιππιάδα
Πληροφορίες: Αθανασίου Ουρανία
Τηλ. : 26833-60623
ΦΑΞ: 26830-24667

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φιλιππιάδα, 30/10/2019
Α.Π.: 13804
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ και των ΝΠΔΔ .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την α) για την προμήθεια Ελαιόλαδου- Οπωροκηπευτικών και Κρεάτων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ή από το παρατηρητήριο τιμών κατά το χρόνο παράδοσής τους στο Δήμο, β) για τα υπόλοιπα είδη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Αναλυτικά τα προς προμήθεια είδη είναι τα εξής:

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ- ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

23.617,00€
ΦΟΡΕΑΣ 2α . Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού
ΟΜΑΔΑ 2 Α : ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ – ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

30.609,19€
ΦΟΡΕΑΣ 2Β
ΟΜΑΔΑ 2Β: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

6.659,66€
ΦΟΡΕΑΣ 2Γ
ΟΜΑΔΑ 2Γ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

5.419,05€
ΦΟΡΕΑΣ 2Δ
ΟΜΑΔΑ 2Δ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΖΗΡΟΥ- ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

7.160,25€
ΦΟΡΕΑΣ 3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

7.999,95€
ΦΟΡΕΑΣ 4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1η: ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ

2.199,98€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
83.665,12€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος . Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του τμήματος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως, 5/12/2019 και ώρα 13.00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Η ημέρα έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 27/11/2019 και ώρα 10.00 π.μ.. Ο Συστημικός αριθμός του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο αριθμός : 81017.
Η ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (αποσφράγιση) είναι η ημέρα Τετάρτη, 11/12/2019 και ώρα 10. 00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων οργάνων της Αναθέτουσας αρχής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο τρόπος κατάθεσής τους αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του πακέτου ή των πακέτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ.
Τα έξοδα της δημοσίευσης της περίληψης της διακηρύξεως και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με βάση τον προϋπολογισμό της κατακυρωθείσης προμήθειας
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεώς τους εφόσον κριθεί σκόπιμο από το Δήμο και τα ΝΠΔΔ.
Το σύνολο της παρούσας μετά των παραρτημάτων παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.1535.syzefxis.gov.gr). Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζηρού (Πλ. Γεννηματά – 48200 Φιλιππιάδα , τηλ. 26833-60623).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καλαντζής Νικόλαος

Διακήρυξη