Γνωστοποίηση προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ.14157/06-11-2019 Γνωστοποίησης, ο Δήμος Ζηρού ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα πολεοδομικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικής πολιτικής, προγραμματισμού, κατασκευής και διαχείρισης ολοκληρωμένων και βιώσιμων τεχνικών συστημάτων και γενικότερα παροχής υπηρεσιών, μέσα στον κύκλο των γνώσεών του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς του ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14/11/2019 μέχρι και 25/11/2019 (δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της ανωτέρω Γνωστοποίησης σε εφημερίδα του Νομού – Δημοσίευση στην εφημερίδα ΄΄Η ΠΡΕΒΕΖΑ΄΄ στις 13/11/2019).

Προκήρυξη