Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 14 / 11 /2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 14573
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 16 / 2019

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄ όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 18 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,30 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ζηρού».
2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών των φακέλων με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά” στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού».
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ζηρού».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου « Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Τ.Κ Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού και Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων».
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου του έργου « Βελτίωση οδοποιίας εντός αναδασμού Μπόϊδας – Μαυρής από τον Οικισμό Τύρια έως Ρωμιά».
6. Έγκριση της αριθ. 78/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ζηρού » που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020.
7. Σύνταξη 7ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.
8. Εισήγηση επιβολής Δημοτικών τελών για το οικ. έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής