Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και ώρα 10.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 20 / 11 /2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 14909
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 17 / 2019

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄ όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.
Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,30, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εισήγηση επιβολής Δημοτικών τελών για το οικ. έτος 2020.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2019.
3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης με ακρωνύμιο «GREAT SUN» του Διασυνοριακού χρηματοδοτικού προγράμματος INTERREG IPA “GREECE – ALABANIA20140-2020”».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής