Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 28 / 11 /2019
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 15330
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 18 / 2019
ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄ όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,30 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο
« Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού Φιλιππιάδας για το έτος 2020».
2. Καθορισμός όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση χώρων πρασίνου – κλάδεμα δένδρων – προμήθεια δένδρων για το έτος 2020».
3. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στη Φιλιππιάδα ».
4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου .
5. Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση ενώπιων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων .
6. Έγκριση της αρίθμ. 39/2019 αποφάσεως Δ.Σ της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ. ) που αφορά «Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2020».
7. Σύνταξη 8ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: