Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ    12  / 12 /2019

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                              ΑΡ.ΠΡΩΤ:     16291

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ         

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Ν. 19  / 2019

ΠΡΟΣ :        ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την  υποχρέωση  εφόσον    συζητούνται θέματα    αρμοδιότητάς τους     να    παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι    για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας  και τα σχετικά γραπτά στοιχεία  της Υπηρεσίας. 

 

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής  που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα  στις  18  Δεκεμβρίου    2019   ημέρα    Τετάρτη        και ώρα  10,00    για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση της  αριθ.  98/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού»  που  αφορά  την έγκριση   έκθεσης   Διαχείρισης ισολογισμού    οικονομικού  έτους
  2. Έγκριση της  αριθ.  100/2019 απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού»  που  αφορά  την έγκριση   έκθεσης   Διαχείρισης ισολογισμού    οικονομικού  έτους
  3. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο « Λειτουργία και συντήρηση βιολογικού καθαρισμού  Φιλιππιάδας  για το έτος 2020».
  4. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον Οικισμό Κοινότητας Πέτρας ».
  5. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 μελέτης  με τίτλο « Μελέτη βελτίωσης δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού (Κοινότητες Άσσου, Πολυσταφύλου και Ριζοβουνίου)».
  6. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Ζηρού και τους φορείς του έτους 2020 -2021».
  7. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου   με τίτλο «Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου Δ.Ε Φιλιππιάδας».
  8. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου   με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε Θεσπρωτικού».
  9. Εξειδίκευση  δαπάνης  χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων έτους 2019.
  10. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου .

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Νικόλαος Καλαντζής