Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ    06-02-2020

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                              ΑΡ. ΠΡΩΤ:         1696

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

                

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Ν. 2 / 2020

 

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την         υποχρέωση  εφ΄όσον    συζητούνται     θέματα    αρμοδιότητάς τους     να    παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι    για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας  και τα σχετικά γραπτά στοιχεία  της Υπηρεσίας. 

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής  που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις   11  Φεβρουαρίου  2020   ημέρα   Τρίτη   και  ώρα 10 ,00   για συζήτηση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας  «Συντήρηση χώρων πρασίνου – κλάδεμα δένδρων – προμήθεια δένδρων για το έτος 2020».
  2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για το έργο με τίτλο «Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου Δ.Ε Φιλιππιάδας».
  3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης οριστικού αναδόχου για το έργο με τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Δ.Ε Θεσπρωτικού ».
  4. Έλεγχος – Υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού   4ου  τριμήνου 2019.
  5. Έγκριση της  αριθ.  14/2020 απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  « Οργανισμός  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού »  που  αφορά     έγκριση 1ης αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους
  6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης μίσθωσης   ακινήτου     για  την  στέγαση  των  δημοτικών  παρατάξεων  (Α.Δ.Σ 278/2019).
  7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Νικόλαος Καλαντζής