Πρόσκληση σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 6 Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ    01-04-2020

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                              ΑΡ.ΠΡΩΤ:     3850  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η     Ν. 6 / 2020

            ΠΡΟΣ :    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Στις   6  Απριλίου   2020   ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα 10 ,00 θα πραγματοποιηθεί  Συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής  δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ.5 και 167 παρ.1 του ν. 3852/2010 .

 

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση εκ της διάταξης της ΠΝΠ « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊου Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους», για λήψη απόφασης    στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επίσης διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής περιληπτική εισήγηση των θεμάτων μαζί με τα σχετικά παραστατικά και παρακαλείσθε στο αντίστοιχο εικονίδιο να εκφράσετε τις απόψεις σας και την σύμφωνη γνώμη μας ή την άρνηση σας  για το θέμα .

Υπάλληλος του Δήμου Ζηρού  μετά από εντολή μου θα φροντίσει για την παράδοση των εγγράφων όπως ο  Νόμος ορίζει  καθώς  και των παραλαβή έως την ώρα της Συνεδρίασης   των σχετικών  αποδεικτικών.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

  1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού  Τεσσάρων (4) ατόμων ανταποδοτικού χαρακτήρα στην Υπηρεσία Καθαριότητας και  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ό πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωναιού COVID-19.
  2. Έγκριση της αρίθμ.84/3838/1-4-2020 απόφασης Δημάρχου που αφορά «Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ζηρού λόγω κατεπείγοντος ανάγκης».
  3. Έγκριση της αρίθμ. 43/2019 αποφάσεως Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζηρού (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΗ) με θέμα «Έγκριση εισηγητικής έκθεσης για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων και έγκριση

χρηματοδότησης της από τον Δήμο Ζηρού για το οικονομικό έτος 2020».

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

Νικόλαος Καλαντζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ    ΕΙΣΗΓΗΣΗ

α/α Περίληψη θέματος     Γνώμη μέλους επιτροπής
1 Αφορά την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων ατόμων τετράμηνης διάρκειας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας  σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Ζηρού.

Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη της άμεσης πρόσληψης λόγω   της ειδικής άδειας  μονίμων υπαλλήλων λόγω  Κορωναιού Covid-19 και της αυξημένης αντιμετώπισης  των αναγκών που πραγματοποιούνται.

Επίσης στην ίδια απόφαση θα γίνει και εισήγηση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού μετά και την χρηματοδότηση των 20.000 € από το υπουργείο Οικονομικών για το σκοπό αυτόν.

 

2 Αφορά   πλύσιμο και απολυμάνσεις  στο Δήμο Ζηρού από ιδιώτη σε  εξωτερικούς Χώρους  (δρόμους , πλατείες , και άλλα σημεία συνάθροισης κόσμου όπως τράπεζες , ιατρεία , πρακτορεία σταθμού Λεωφορείων , πιάτσες ΤΑΞΙ κ.α )  λόγω του  Κορωναϊου  . 

Είναι αδύνατο με το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στο   Δήμο να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η εργασία παρά τις   προσπάθειες που γίνονται μέχρι σήμερα

 

3  Αφορά την έγκριση της απόφασης λόγω αρμοδιότητας της Οικονομική Επιτροπής και την έγκριση χρηματοδότησης από το Δήμο με ποσό 70.000 € .