Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ)