Τη Μ. Τετάρτη η ‘δια περιφοράς’ 5η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ώρα 10.00 -14.00)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  10  Απριλίου  2020 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   3989                     

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  « δια  περιφοράς »  5η  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  την  Μεγάλη  Τετάρτη  15  Απριλίου  2020,  με  ώρα  έναρξης 10 : 00 π. μ.  και  ώρα  λήξης  14 : 00,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  « Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του »  που  δημοσιεύθηκε  στο  αριθ.  55/11-03-2020  Φ.Ε.Κ.,  τεύχος  Α΄,  και  το  αριθ.  18318/13-03-2020  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  για  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 2. Αποδοχή ποσού  19. 970,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ως  χρηματοδότηση  των  Δήμων  προς  κάλυψη  αναγκών  για  αποφυγή  της  διάδοσης  του  κορονοϊού  COVID-19  και  καθορισμός  δράσεων  που  θα  πραγματοποιηθούν.
 3. Αποδοχή ποσού  97.800,00 €  σύμφωνα  με  την αριθ.  1312/11-02-2020  ΚΥΑ  που  δημοσιεύτηκε  στο  αριθ.  407/11-02-2020  Φ.Ε.Κ.,  τεύχος  Β  με  τίτλο : « Καταβολή  ενιαίου  τέλους  για  το  έτος  2019,  στους  Δήμους  εντός  των  διοικητικών  ορίων  των  οποίων  λειτουργούν  μονάδες  προσωρινής  φιλοξενίας  μεταναστών ».
 4. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  του  Χρήστου  Κωνσταντίνου  του  Φωτίου,  φοιτητή  του  τμήματος  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων  ( Τ.Ε.Ι.  Πρέβεζας ).
 5. Αντικατάσταση τακτικών  μελών  στο  Συντονιστικό  Τοπικό  Όργανο  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Ζηρού.
 6. Επικαιροποίηση της  αριθ.  252/2019  προηγούμενης  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  θέμα : « Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου  με  τίτλο :  ‘’« Διευθέτηση – οριοθέτηση  ρεμάτων  στον  οικισμό  Τύργιας   Τ. Κ.  Κρανέας  Δήμου  Ζηρού ‘’ ».
 7. Καθορισμός δράσεων  πυροπροστασίας  έτους
 8. Τροποποίηση τεχνικού  προγράμματος.
 9. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Πρόληψη  και  αντιμετώπιση  ζημιών  και  καταστροφών  που  προκλήθηκαν  από  θεομηνίες  στο  Δήμο  Ζηρού ».
 10. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : « Βελτίωση  πλατείας  Κοινότητας  Γοργομύλου ».
 11. Έγκριση παράτασης  ενδιάμεσων  παραδόσεων  της  αριθ.  πρωτ.  9252/31-07-2019  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο : « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  ‘’ INTERNET  OF  BINS ‘’ »  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG  IPA  « GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ».
 12. Έγκριση παράτασης  ενδιάμεσων  παραδόσεων  της  αριθ.  πρωτ.  799/22-01-2020  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  με  τίτλο : « Υπηρεσίες  υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  ακρωνύμιο  « GREAT  SUN »  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  INTERREG  IPA  CBC  « GREECE – ALBANIA  2014 – 2020 ».
 13. Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο: « Διευθέτηση  όμβριων  υδάτων  στον  οικισμό  Τοπικής  Κοινότητας  Πέτρας ».
 14. Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο :  « Υδροδότηση  οικισμού  Βούλιστας  Τοπικής  Κοινότητας  Παναγιάς ».
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση  κατάπτωσης  εντός  οικισμού  της  Κοινότητας  Γοργομύλου ».
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  εργασιών  του  έργου με τίτλο : « Αποκατάσταση  πεζοδρομίων  Τοπικής  Κοινότητας  Θεσπρωτικού ».

Η  διαδικασία  της  « δια  περιφοράς »  συνεδρίασης  και  λήψης  αποφάσεων  θα  γίνει  ως  εξής :

 1. Κάθε μέλος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  θα  εκφράσει  την  ψήφο  του  στο  συνημμένο  ειδικό  έντυπο  που  θα  σας  αποσταλεί  με  τις  εισηγήσεις  των  θεμάτων.
 2. Οι τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  για  τα  ανωτέρω  θέματα,  να  συμπληρωθούν  στο  ίδιο  συνημμένο  ειδικό  έντυπο  ώστε  να  συμπεριληφθούν  στην   απόφαση  κάθε  θέματος.

Παρακαλείσθε  όπως  αποστείλετε  την  πρόθεση  συμμετοχής  σας  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όπως  και  την  ψήφο  σας,  με  τις  τοποθετήσεις – παρατηρήσεις  ανά  θέμα,  σύμφωνα  με  τις  εισηγήσεις,  την  Μεγάλη  Τετάρτη  15  Απριλίου  2020,  από  την  10 : 00 π. μ.  έως  και  την 14 : 00,  στα email : chasidischristos@gmail.com  ή  latsiolis@gmail.com  ή  στα  τηλέφωνα  2683360605,  6947323923  ( Πρόεδρος  Δημοτικού   Συμβουλίου )  και  2683360607,  6944599907

( Γραμματειακή  υποστήριξη  Δημοτικού  Συμβουλίου ),  ή  στο  FAX  2683024667.  

Ο  Πρόεδρος

    Χρήστος  Χασίδης