Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων για το οικ. έτος 2021»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ