Ανακοίνωση – πρόσκληση του τμήματος Τεχνικών έργων

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Φιλιππιάδα 22.06.2020

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Αριθ. πρωτ.: 6066

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Γεννηματά

Τ.Κ.48200 Φιλιππιάδα

Πληροφ.: Γ.Μισηρλής

Τηλ.: 2683360614

Fax: 2683024667

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας (πλημμύρες-χιονοπτώσεις-παγετός-πυρκαγιών) και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του,

Καλεί

Εργολήπτες (εταιρείες-φυσικά πρόσωπα) που η έδρα τους είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζηρού και διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, μηχανήματα και προσωπικό και που επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Δήμο και να ενταχθούν στο μητρώο για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών να υποβάλουν στο Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου μας αίτηση συμμετοχής , στην οποία θα φαίνεται η πλήρης επωνυμία, η έδρα η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, Fax, email σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα και μέχρι την ώρα 13:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις, (δεν απαιτείται για φυσικά πρόσωπα).

  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του δήμου για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2020 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΗΡΛΗΣ