Τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: “Βελτίωση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Γυμνοτόπου”

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Ειδική συγγραφή

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τεχνική έκθεση

Τιμολόγιο

Υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ