Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 31-07-2020

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7486

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 12 / 2020

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής κεκλεισμένων των θυρών η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Φιλιππιάδας στις 4 Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. Θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύνταξη 6ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου.

 2. Έλεγχος – Υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού 1ου τριμήνου 2020.

 3. Έλεγχος – Υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο εσόδων – εξόδων του Δήμου Ζηρού 2ου τριμήνου 2020.

 4. Έγκριση πρακτικού γενομένης δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου για την στέγαση Δημοτικών παρατάξεων .

 5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Α.Δ.Σ 45/2020 ,101/2020.

 6. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο «Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων στο Θεσπρωτικό».

 7. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στην Κοινότητα Νέας Κερασούντας ».

 8. Ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 έργου με τίτλο « Προστασία γεώτρησης στην Τ.Κ. Ανωγείου στη θέση Κάμπος »

 9. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων υποδομών στην Κοινότητα Θεσπρωτικού και στην Κοινότητα Κρανέας».

 10. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου έργο «Βελτίωση πλατείας Κοινότητας Γοργομύλου».

 11. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του Προσώπων για το Οικ. έτος 2021».

 12. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και κατασκευής τεχνικών εντός του οικισμού Παπαδατών για την προστασία οδών και παρακείμενων κατοικιών από πλημμύρες».

 13. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου.

 14. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Βελτίωση και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Γυμνοτόπου ».

 15. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου « Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Παπαδατών ».

 16. Ανάθεση βάση του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών – φθορών κλειστού γυμναστηρίου Φιλιππιάδας τύπου Τ – 11 β» .

 17. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλησίον του Κέντρου Υγείας στην πόλη της Φιλιππιάδας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου με την υποχρέωση εφ΄ όσον συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση οι ίδιοι ή οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι για την παροχή διευκρινήσεων έχοντας και τα σχετικά γραπτά στοιχεία της Υπηρεσίας.