Πρόσκληση σε συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών- του Δ.Σ. την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 19.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα 20 Αυγούστου 2020

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ Αριθ. Πρωτ. 8127

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ :

 1. Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζηρού
 2. Καλαντζή Νικόλαο, Δήμαρχο Δήμου Ζηρού
 3. Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων Δήμου Ζηρού

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φιλιππιάδας την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 19: 00΄ σε συνεδρίαση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή ποσού 42.710,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, έτους 2020.

 2. Αποδοχή ποσού 265.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.

 3. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2020.

 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του 1ου τριμήνου έτους 2020 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2020.

 5. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων του 2ου τριμήνου έτους 2020 του προϋπολογισμού του Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2020.

 6. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2019.

 7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2019.

 8. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας προς εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.

 9. Εξέταση αιτήματος του Πότσιου Χρήστου του Κωνσταντίνου για ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία του που βρίσκεται στην Κοινότητα Κρανέας Δήμου Ζηρού.

 10. Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από καταληφθείσα δημοτική έκταση στον οικισμό Ζερβό της Κοινότητας Γαλατά του Δήμου Ζηρού.

 11. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία και συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Φιλιππιάδας για το έτος 2021».

 1. Ειδική αιτιολόγηση για την εκτέλεση έργων – εργασιών.

 2. Καθορισμός εργασιών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ζηρού οικονομικού έτους 2020.

 3. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του παλαιού Σχολείου Θεσπρωτικού».

 4. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Ύδρευση Τ. Κ. Πέτρας Δήμου Ζηρού και Τ. Κ. Στρογγυλής Δήμου Αρταίων».

 5. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου με τίτλο: « Αντικατάσταση και Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στην Τ. Κ. Παπαδατών».

 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ζηρού».

 7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ρολογιού εις μνήμη Στρατηγού Κωνσταντίνου & Αρχοντίας Βασιλείου μετά την εκποίηση ακινήτου από δωρεά στο Δήμο ».

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων δραστηριοτήτων στην Τ. Κ. Αγίου Γεωργίου ».

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζηρού ».

 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στη θέση Μπουσούλιζα της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κερασούντας Δήμου Ζηρού».

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χασίδης