Ανακοίνωση για την πρόσληψη 22 καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζηρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ζηρού με την αριθ. πρωτ.:8198/24-08-2020 ανακοίνωση, ενημερώνει για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιδύο (22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής η οποία, όπως προαναφέρεται, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και την ιστοσελίδα του Δήμου, ήτοι από την Τρίτη 25/08/2020 έως και την Πέμπτη 27/08/2020.

Επισυναπτόμενα θα βρείτε την ανακοίνωση πρόσληψης, την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσετε και το παράρτημα ΙΙ ανακοίνωσης

Ανακοίνωση πρόσληψης

Αίτηση

Παράρτημα ΙΙ ανακοίνωσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εμπειρία+δηλώσεις προτίμησης

ΦΕΚ 348522882020