Ανακοίνωση με τους οριστικούς πίνακες ΠΛΗΡΟΥΣ και ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση

Οριστικοί μερικής απασχόλησης

Οριστικοί πλήρους απασχόλησης