Ματαιώνεται η εμποροπανήγυρη Φιλιππιάδας

‘Θύμα’ της COVID 19 και των σχετικών απαγορευτικών αποφάσεων, για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό, πέφτει φέτος η εμποροπανήγυρη Φιλιππιάδας, σε μία στιγμή που είχε αναβαθμιστεί από τη διοίκηση του Δήμου και καθιερωθεί στη συνείδηση των κατοίκων του Δήμου αλλά και ευρύτερα.

Ο Δήμαρχος Ζηρού κ. Νικόλαος Καλαντζής λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπουργικές αποφάσεις και απαγορευτικές διατάξεις με την υπ’ αρίθμ.  374/2020 απόφαση -η οποία επισυνάπτεται- αποφασίζει τη ματαίωση της εμποροπανήγυρης για φέτος,

Υπενθυμίζουμε ότι η εμποροπανήγυρη της Φιλιππιάδας, άρχισε να λειτουργεί από τα χρόνια της τουρκοκρατίας ενώ θεσμοθετήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.

 

Αναλυτικά η απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ         Φιλιππιάδα 21.10.2020

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ               Αριθμ. Πρωτ. 10782

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 374/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

αφού έλαβε υπόψη

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α77-6-2010) σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου.
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζηρού (Φ.Ε.Κ. 2237 τ.Β’/2-8-2012).
  3. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α1 159), δ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α1 180), ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), η. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

  1. Την υπ’ αρ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’3098) έως τις 31.8.2020.
  2. Την υπ’ αρ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 44457/13.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2857).
  3. Την υπ’ αρ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 48595/2020 (ΦΕΚ Β’ 3159/31-07-2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας.
  4. Την υπ’ αρ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 64450/2020 (ΦΕΚ Β’ 4484/11-10-2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας».
  5. Το γεγονός ότι η εμποροπανήγυρη της Φιλιππιάδας διοργανώνεται εθιμικά από την 26η Οκτωβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους κατά τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων) και ως εκ τούτου με τα ισχύοντα ως ανωτέρω περιοριστικά μέτρα δεν είναι δυνατή προετοιμασία αλλά και η διεξαγωγή της διοργάνωσης αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη ματαίωση της διενέργειας της εμποροπανήγυρης στην κοινότητα Φιλιππιάδας  Δήμου Ζηρού για το έτος 2020.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Δημοσιεύτηκε σε: