Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 3 Μαρτίου και ώρα 19.00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  25  Φεβρουαρίου   2021 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  1400

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   3η  

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  3η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  με  τηλεδιάσκεψη  την   Τετάρτη  3   Μαρτίου   2021με  ώρα  έναρξης  19 : 00΄,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  10  της  από  11  Μαρτίου  2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου,  Φ.Ε.Κ. 55/11-03-2020,  τεύχος  Α΄  και  των  αριθ.  163/33282/29-05-2020  και 426/77233/13-11-2020  εγκυκλίων  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν, για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ενεργειών   επί των  «βεβαιώσεων  παραγωγού» υπ’ αριθ. 2033/2021 για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 140 MW στη θέση «Θεσπρωτικά Όρη – Ζακρορράχη – Προφήτης Ηλίας – Αλογομάνδρα – Τσούκκα Μελίσσι – Σπηλιά Λαμπούση» των Δήμων Δωδώνης και Ζηρού, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Πρέβεζας, της Περιφέρειας Ηπείρου, της εταιρείας με την επωνυμία «GAIACOMM Γεωτεχνικά έργα και συστήματα μετρήσεων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και δ.τ. «GAIACOMM LTD» και υπ’ αριθ. 2082/2021 για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 117,6 MW στη θέση «Όρη Σουλίου» – «Θεσπρωτικά Όρη (Πελεκητόν) – Κακούρι», των Δήμων Ζηρού, Δωδώνης, Πρέβεζας και Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, της Περιφέρειας Ηπείρου, της εταιρείας με την επωνυμία « GAIACOMM Γεωτεχνικά έργα και συστήματα μετρήσεων εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» και δ.τ. «GAIACOMM LTD»,  του Πρόεδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
  2. Έγκριση αιτήματος προς την 6η ΥΠΕ για την σύσταση Αγροτικού περιφερειακού ιατρείου στην κοινότητα Νέας Κερασούντας.
  3. Αποδοχή ποσού  710,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2021.
  4. Συμμετοχή του  Δήμου  Ζηρού  στο  πρόγραμμα  δακοκτονίας  περιόδου  2021,  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής,  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας.
  5. Εξέταση αιτήματος  του Ανδρέου Ανδρέα   για  χορήγηση  άδειας  εισόδου – εξόδου  (κυκλοφοριακή  σύνδεση)  κληροτεμαχίου  επί αγροτικής οδού  που  βρίσκεται  στην  περιοχή «Κοκοριάκια» Κοινότητας Πέτρας.
  6. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικής   εκτάσεως στην Κοινότητα Μελιανών.
  7. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικού   ακινήτου  στην Κοινότητα Φιλιππιάδας.

 

Ο  Πρόεδρος

 

    Χρήστος  Χασίδης

Η  τηλεδιάσκεψη  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  πλατφόρμας  « zoom »  στον  παρακάτω  σύνδεσμο :

https://zoom.us/j/91092530149?pwd=SVN4ajVtNFRUeFozb3RrcmVmVkFMQT09

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ