Διαγωνισμός με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ /ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Απόσπασμα πρακτικού

2021-OJS237-623627-el

ENOTICES_n002rgq9 (external)-2022-002490-NF14-EL

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2022-2024 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022-24

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2022-2024 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ