Διακήρυξη για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Τσαγκαρόπουλο

Διακήρυξη

Περίληψη