Επανάληψη διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Τσαγκαρόπουλο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ