Δημοσίευση πίνακα κατάταξης και πίνακα αποκλειομένων της αριθ. πρωτ.7082/04-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΩΟΩΡ0-ΦΛΚ) ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοινώνουμε τους πίνακες κατάταξης και αποκλειωμένων της αριθ. πρωτ.7082/04-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΩΟΩΡ0-ΦΛΚ) ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ζηρού.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου syzefxis@1535.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30/08/2022. 

 

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και αποκλειωμένων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ