Πρόσκληση σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  16  Σεπτεμβρίου  2022 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.   8463                         

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  10η  ειδική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  21  Σεπτεμβρίου  2022, με  ώρα  έναρξης  19:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Νόμου  4954/2022,  (Φ.Ε.Κ. 136/09-07-2022,  τεύχος  Α΄),  και  του  αριθ.  πρωτ.  46731/13-07-2022  εγγράφου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  τηρουμένων  των  μέτρων  προστασίας  για  την  αντιμετώπιση  της  διασποράς  του  COVID-19,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στην  αριθ.  Δ1α/ΓΠ. οικ. 51236/09-09-2022  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  (Φ.Ε.Κ.                   4756/09-09-2022,  τεύχος  Β΄),  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  στο  παρακάτω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης :

Έγκριση  Ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  οικονομικού  έτους  2021  του  Δήμου  Ζηρού.

 

Ο  Πρόεδρος

  Χρήστος  Χασίδης

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Φιλιππιάδα  16  Σεπτεμβρίου  2022   

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ   

ΔΗΜΟΣ     Ζ Η Ρ Ο Υ                                          Αριθ.  Πρωτ.  8464                          

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                             

ΑΙΡΕΤΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ                          

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11η

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Π Ρ Ο Σ :  1.  Mέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού

2.  Καλαντζή  Νικόλαο,  Δήμαρχο  Δήμου  Ζηρού 

3.  Προέδρους  και  Συμβούλους  Κοινοτήτων  Δήμου  Ζηρού

Σας  προσκαλούμε  να  συμμετέχετε  στην  11η  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου  Ζηρού,  που  θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  21  Σεπτεμβρίου  2022, με  ώρα  έναρξης  20:00΄,  με  φυσική  παρουσία  και  με  τηλεδιάσκεψη,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  78  του  Νόμου  4954/2022,  (Φ.Ε.Κ. 136/09-07-2022,  τεύχος  Α΄),  και  του  αριθ.  πρωτ.  46731/13-07-2022  εγγράφου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  τηρουμένων  των  μέτρων  προστασίας  για  την  αντιμετώπιση  της  διασποράς  του  COVID-19,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στην  αριθ.  Δ1α/ΓΠ. οικ. 51236/09-09-2022  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση,  (Φ.Ε.Κ.                   4756/09-09-2022,  τεύχος  Β΄),  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 1. Έγκριση σχεδίου  4ης  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 2. Αποδοχή ποσού  850,00 €  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  κατανομή  αυτού  στις  σχολικές  επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων,  έτους  2022.
 3. Έγκριση απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους
 4. Έγκριση απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους
 5. Έγκριση πραγματοποίησης  πρακτικής  άσκησης,  στο  Δήμο  Ζηρού,  της  Δούμου  Μαρίας  του  Γεωργίου,  φοιτήτριας  του  τμήματος  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  της  Σχολής  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  και  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής  ΤΕΙ  Ηπείρου.
 6. Έγκριση  απευθείας  εκμίσθωσης  δημοτικού  ακινήτου  (τμήμα  του  πρώην  Γυμνασίου  Παναγιάς)  στον  Αγροτικό  Γυναικείο  Συνεταιρισμό  Παναγιάς  για  τις  ανάγκες  στέγασης  του  Συνεταιρισμού.
 7. Έγκριση διενέργειας  πλειοδοτικής  δημοπρασίας  προς  εκμίσθωση  δημοτικών  εκτάσεων.
 8. Αποδοχή ποσού  000,00 €  από  το  Πράσινο  Ταμείο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  του  χρηματοδοτικού  προγράμματος  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου  2021», του  άξονα  προτεραιότητας  2  «Αστική  Αναζωογόνηση  και  Λοιπές  Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  για  το  έργο  με  τίτλο : «Βελτίωση  κοινοχρήστων  χώρων  στην  Κοινότητα  Θεσπρωτικού  Δήμου  Ζηρού»,  αποδοχή  των  ειδικών  όρων  και  εγγραφή  του  έργου  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  του  Δήμου  Ζηρού.

 

 1. Ειδική αιτιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων – εργασιών.
 2. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο : «Προμήθεια  απορριμματοφόρων  οχημάτων,  μηχανημάτων  έργου  και  συνοδευτικού  εξοπλισμού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  000,00 €.
 3. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας  με  τίτλο : «Σχέδια  Αστικής  Προσβασιμότητας  (Σ. Α. Π.)»,  συνολικού  προϋπολογισμού  200,00 €.
 4. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Διαμορφώσεις  χώρων – αναπλάσεις  στο  Δήμο  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  000,00 €,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  σχετική  προγραμματική  σύμβαση  του  Δήμου  Ζηρού  με  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου.
 5. Έγκριση εκτέλεσης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου  με  τίτλο : «Βελτίωση  βατότητας – κατασκευή  τεχνικών – σήμανση  και  ασφάλεια  οδικών  τμημάτων  στο  Δήμο  Ζηρού»,  συνολικού  προϋπολογισμού  750,00 €,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  σχετική  προγραμματική  σύμβαση  του  Δήμου  Ζηρού  με  την  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου.
 6. Καθορισμός εργασιών  των  έργων  που  θα  εκτελεστούν  με  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  Περιφέρειας  Ηπείρου.

 

Ο  Πρόεδρος

  Χρήστος  Χασίδης