Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση με θέμα: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζηρού έτους 2022-2023»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ