Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την: ‘’Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Φιλιππιάδας”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοσιεύτηκε σε: