Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την: ‘Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής χαράς Φιλιππιάδας’

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ