Σημαντική αναβάθμιση και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης Πολυσταφύλου

Με την εγκατάσταση δύο καινούργιων αντλιών, τοποθέτηση δεξαμενών, οργάνων μέτρησης, παροχής και στάθμης αυτών, αλλά και εγκατάσταση κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος τηλεμετρίας, προχώρησε η αναβάθμιση και στο πολύπαθο δίκτυο ύδρευσης στην Κοινότητα Πολυσταφύλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της γεώτρησης, από ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου θα γίνεται συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για τον εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών (αφανών και μη), τον ποσοτικό υπολογισμό των υδατικών αποθεμάτων, τις πραγματικές τιμές ισοζυγίου νερού, την πραγματική κατανάλωση νερού, αλλά και την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται οικονομία σε νερό και κατανάλωση ρεύματος, ενώ μπορεί να γίνεται καλύτερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού για συντονισμό εργασιών και την αντιμετώπιση τυχόν βλαβών.

Υπενθυμίζουμε ότι το έργο τηλεμετρίας στην Κοινότητα Πολυσταφύλου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος: “Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης Δήμου Ζηρού».

Δημοσιεύτηκε σε: